WhoazeMeaning

To slap


Example

If I whoaze you ehn you go sweat


Origin: WarriBy Chizurum July 26, 2022